Most Peak Heat Index on DouYu, Huya games

Chinese streaming
analytics

Key stats from channels, games and live streams on DouYu and Huya

douya & huya douya & huya
Filter by platform
huya logo
douyu logo
Last 7 days
Game
Peak Heat Index
Average Heat Index
Heat Index per Channel
1 huya platform
Make Friends
252 486 077
94 096 534
614 321
2 douya platform
Honor of Kings
212 056 937
84 562 322
388 383
3 douya platform
Star Show
162 250 199
53 070 458
366 253
4 douya platform
League of Legends
149 463 740
71 912 789
143 853
5 douya platform
Top Games
137 396 970
58 716 397
237 711
6 douya platform
Outdoor
131 083 590
17 117 462
840 279
7 huya platform
Honor of Kings
105 160 942
63 300 651
417 305
8 huya platform
Star Show
90 575 537
47 705 924
375 832
9 huya platform
League of Legends
78 021 644
40 426 201
586 629
10 douya platform
Genshin Impact
73 744 350
28 365 872
18 422
11 douya platform
Party
61 003 526
30 992 676
243 042
12 douya platform
VALORANT
57 902 056
23 914 504
244 312
13 douya platform
崩坏:星穹铁道
55 046 075
31 890 178
15 011
14 douya platform
Game for Peace
53 332 184
22 520 958
255 178
15 douya platform
CS2
52 736 034
22 213 247
301 349
16 huya platform
Sports
48 805 225
7 541 005
1 435 448
17 douya platform
Other Games
43 722 338
18 834 329
266 600
18 huya platform
Unknown
42 812 059
21 035 702
432 445
19 douya platform
Battle of Golden Spatula
42 329 739
12 966 216
187 300
20 douya platform
DOTA2
42 117 527
19 883 621
237 952